ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010146
PERCODE 6 หลัก750127
กระทรวง 10 หลัก1037750127
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)
ชื่อ (อังกฤษ)BANHUAY KHURUPRACHAKHAN
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลห้วย
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520033
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750127
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7926177
Longitude
104.9461963

KM.

นาย อำนาจ อัปกาญจน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3925
นาย เอกชาติ อยู่เย็น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว ปณิธาน มารุตะพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3946
นางสาว กษมภรณ์ วันทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3938
นางสาว สุริศรา นามหงษา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาย นราธิป พันธุมาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นางสาว กนกพรรณ นามโสภา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประจักษ์ บุญมาศ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วนิดา ลาเลิศ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน