ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
นาแวงหนองหัวลิง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010154
PERCODE 6 หลัก750162
กระทรวง 10 หลัก1037750162
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นาแวงหนองหัวลิง
ชื่อ (อังกฤษ)NAWANGNONGHUALING
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลจานลาน
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750162
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.61881081
Longitude
104.8241293

KM.

นาง ประภัสสร ผ่องศาลา
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3929
นาย ศรีอัมพร ใจแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย บัญชา ภักดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย ธีระพร พิลากุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง คำจันทร์ คำดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ยุภาพร เผ่าผา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย พงษ์เพชร ถาพร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน