ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาหนองใหญ่
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010178
PERCODE 6 หลัก750188
กระทรวง 10 หลัก1037750188
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหนองใหญ่
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน252
ตำบลไร่สีสุก
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45989863
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750188
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.08030708
Longitude
104.6533144

KM.

นาย วาสนา พรมวงศ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วรรณสร สุริยะศรี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อโณทัย บุปผาดา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นาง วรรณประภา ตั้งตระกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นาง สุจิมา ทองโกฏิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ไลอ้อน ทาตะชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาย ทวีชัย อุทรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประทีป มลีรัตน์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน