ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010186
PERCODE 6 หลัก750171
กระทรวง 10 หลัก1037750171
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)
ชื่อ (อังกฤษ)Senangkanikom Kindergarten School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลเสนางคนิคม
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45461040
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750171
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.0424431
Longitude
104.6741879

KM.

นาย สมภาส ศีลาสาร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นางสาว นพภัสสร ทาตะชัย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2578
นาง พรทิพย์ จันทรเสนา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นาง อรัญญา อุตอามาตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3925
ว่าที่ร้อยตรี กิตติภูมิ เกษมสวัสดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว ณัฏฐาพร บุตรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3938
นาย สันติสุข คุณธรรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง วรรณภา สัตย์นาโค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3930
นางสาว อุษาทิพย์ พุทธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาย พิทวัส โทตระกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สมประสงค์ จันทศรี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2617
นางสาว วนารี พรมรักษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3893
นาย สาธิต พรมรักษ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ภาณุวัฒน์ ทะไกรราช
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัมรา เถาว์แสน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน