ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010187
PERCODE 6 หลัก750185
กระทรวง 10 หลัก1037750185
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองสามสีหนองดินดำ
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGSAMSEENONGDINDAM
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน111
ตำบลหนองสามสี
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์833670297
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750185
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.08185693
Longitude
104.5992851

KM.

นางสาว เนตรแก้ว ทองศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว ตติยา สุตะภักดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง ศรีนคร สันธิเสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3942
นางสาว บัวเครือ พันคู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3935
นางสาว เกษร พันคู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3942
นาย สุวิมาน อุดรวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ชวลิต ปาวะรีย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3928
นาง ทองสอน สุ่มมาตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นาง ฉลาด วรเถกิงกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาย จำเริญ สุ่มมาตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3925
นาง อุไรวรรณ มารักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นาง สายชล ทัศบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3913
นาง ปิยะวรรณ สว่างเนตร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พัฒนพงษ์​ จันทรเสนา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย ธนูศิลป์ สาริพันธ์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2568
นาย เฉลิมวัฒน์ แสนวิเศษ
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรรณทิวา มีโพธิ์
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุจิตรา สืบสิน
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน