ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านสมสะอาดเนินกุง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010188
PERCODE 6 หลัก750186
กระทรวง 10 หลัก1037750186
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสมสะอาดเนินกุง
ชื่อ (อังกฤษ)SOMSAARDNOENKUNG
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน109
ตำบลหนองสามสี
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์918343962
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750186
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.05937098
Longitude
104.6065594

KM.

นาย ภูสิทธิ มณีรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุพรรณ หินทอง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง แก่นใจ ตาทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นางสาว ชมนาด เชื้อคมตา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ณัฐพร ทุมเที่ยง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กุศล ไชยพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ญาณสิทธิ์ สิงห์นาค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาย ชาญศิลป์ สุขคณา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นางสาว นุชนาฏ พูลสิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย มิตร สุระเสน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีระพร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว กุลณัฐ พรมจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ลัดดา วิสุทธะยา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว รัชนีกร ชัยนคร
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน