ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010191
PERCODE 6 หลัก750181
กระทรวง 10 หลัก1037750181
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)nongmasiangnonmuang
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านหนองมะเสี่ยง
ตำบลหนองไฮ
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45989870
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750181
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.00282843
Longitude
104.7594482

KM.

นางสาว จันทร์เพ็ญ อรพล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว กนกวรรณ หอมทรัพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาง บุษยา หาญกล้า
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุนิษา ทานะปัด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฐวรรณ ภิญโญภากร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย จักรภัทร ธงไชย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นาง อรทัย สมบูรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาย พรนรินทร์ สดีวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ธนัญญา ทองศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน