ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านดอนหมู
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010193
PERCODE 6 หลัก750183
กระทรวง 10 หลัก1037750183
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอนหมู
ชื่อ (อังกฤษ)BANDONMOO
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านบ้านดอนหมู
ตำบลหนองไฮ
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520036
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750183
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.9835762
Longitude
104.7935046

KM.

นาย เสริมศักดิ์ โสดาภักดิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาย บุญค่ำ ไชยเสริฐ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วชิระ บุญกัณฑ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว เมธาวี เมืองปาก
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วินัย ไชยโย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นางสาว มณีพร จันทา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน