ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านขุมเหล็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010210
PERCODE 6 หลัก750210
กระทรวง 10 หลัก1037750210
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านขุมเหล็ก
ชื่อ (อังกฤษ)Bankhumlek
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโพนเมืองน้อย
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์878740297
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750210
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.65315429
Longitude
104.6096434

KM.

นางสาว หยาดพิรุณ ถนอมชาติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาย นนธวัฒน์ ทองโรจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศิริพร ทองเลิศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาง ศิริกาญจนา ศรีไผ่ใหญ่
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน