ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโพนเมืองน้อย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010214
PERCODE 6 หลัก750215
กระทรวง 10 หลัก1037750215
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนเมืองน้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Phonmueangnoi
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโพนเมืองน้อย
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์834645949
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750215
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.6733713
Longitude
104.5999857

KM.

นาย สุวิทย์ รักจันทร์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3936
นาย สัมฤทธิ์ อานนท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อภิรัตน์ อ่อนตาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุธิดา สวายประโคน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาง ทิพย์วิภา วงค์แก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาง พัชราพร รักษาศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นาง จรียา บุตรวัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3928
นางสาว วราภรณ์ โคตรหลักคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรชิตา ราชเจริญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2600
นาย วันนิวัติ ร่วมรักษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน