ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านเหล่าฝ้าย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010239
PERCODE 6 หลัก750249
กระทรวง 10 หลัก1037750249
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าฝ้าย
ชื่อ (อังกฤษ)Laofai
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน87
ตำบลดงบัง
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750249
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7208071
Longitude
104.7565244

KM.

นาง พิมพิตา โทบุดดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3934
นางสาว สุกัญญา อินตะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาย คำสอน นาคพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สายพิณ ไพยการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน