ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านแยหนองแคน
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010244
PERCODE 6 หลัก750243
กระทรวง 10 หลัก1037750243
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านแยหนองแคน
ชื่อ (อังกฤษ)Banyaenongkhaen school
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน80
ตำบลดงมะยาง
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-4598-9855
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750243
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.73174623
Longitude
104.6138518

KM.

นาง บุษราภรณ์ มารักษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว ศิริลักษณ์ บุญเติม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พัชนี แท่นทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เจนจิรา ทองรัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว ขวัญกมล มีธรรม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาย สุนทร โคตะวัน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง รัชนี สามัคคี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุภารักษ์ บำรุงชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว วาสนา รากวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นางสาว นงรัก บุญศรัทธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว อลิษา ปราณีวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ริญดา บุญเจริญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นิวัฒน์ พิกุลศรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ภาวิณี หาญไชย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย วิจัย หอมจันทร์
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน