ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010251
PERCODE 6 หลัก750256
กระทรวง 10 หลัก1037750256
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)LAOFAISALASAMUKKEE
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน50
ตำบลแมด
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์981018591
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750256
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.74548969
Longitude
104.6873459

KM.

นาย นิคม เสาร์หงษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุทธิดา ทองอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว สิริทัศน์ วรรณวิโรจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เฉลิม เดชผล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เจริญชัย อมรสิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาง วิภารัตน์ อมรสิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2573
นาง หนูเตรียม เพชรด่านเหนือ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นาง สุดาพร น้อยยาโน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาย สิทธิโชค เผ่าผาง
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว ธิดารัตน์ ผ่องแผ้ว
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน