ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านยางช้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010261
PERCODE 6 หลัก750253
กระทรวง 10 หลัก1037750253
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านยางช้า
ชื่อ (อังกฤษ)changcha
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลอำนาจ
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750253
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.69181333
Longitude
104.6605567

KM.

นาย นรินทร์ บุญสอด
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว อรชุมา มีแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง เกศสุดา เชื้อกาญจน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3929
นาย ประยูร มีดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย จะเด็จ หล้ามาชน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว สุภาพร แก้วแสน
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน