ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาเมือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010005
PERCODE 6 หลัก750040
กระทรวง 10 หลัก1037750040
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)BANNAMUANG
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลกุดปลาดุก
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์956022169
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750040
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.94171969
Longitude
104.5089161

KM.

นาย ทวี วังษาลุน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3935
นาง รัตนา บัวจูม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว อรัญญา บุญรำไพ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน