ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองเม็ก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010015
PERCODE 6 หลัก750056
กระทรวง 10 หลัก1037750056
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองเม็ก
ชื่อ (อังกฤษ)BANNONGMEK
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านโรงเรียนบ้านหนองเม็ก
ตำบลคึมใหญ่
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์812656491
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750056
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.93173286
Longitude
104.7383146

KM.

ว่าที่ร.ท. ทวี อุนาภาค
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กาญจนีย์ อักษรพิมพ์
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุวรรณี นิธิเตชะยศสกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3929
นางสาว วันธิกานต์ จันทรังษี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วันธิกานต์ จันทรังษี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เสาวลักษณ์ สีสุวะ
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อุทุมพร ไทยทะนุ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน