ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010028
PERCODE 6 หลัก750030
กระทรวง 10 หลัก1037750030
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
ชื่อ (อังกฤษ)koksawatnongsonghongdondang
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกสวาสดิ์
ตำบลนาผือ
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์081-7604604
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750030
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.97078861
Longitude
104.6338919

KM.

นาง วราภรณ์ ชุมรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นาง ชรัญญา ศรีวะกุล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว ชนัญญา มีศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศศิวิมล เหล็กงาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ทัศนี ขันติกิจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นางสาว ยุภา บุดดาวงศ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน