ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโคกช้างฮ้าย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010035
PERCODE 6 หลัก750034
กระทรวง 10 หลัก1037750034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกช้างฮ้าย
ชื่อ (อังกฤษ)KHOKCHANGHAI SCHOOL
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาวัง
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750034
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.99896463
Longitude
104.5561312

KM.

นาย อุริษย์ บุญโสม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาย นครินทร์ ศรีชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นางสาว ดรุณี มนภาส
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2620
นางสาว รินลดา ทัพธานี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3935
นาง จินดารัตน์ พิมพ์เทพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3933
นาง ณัฐกิตติ์ ขันธุรา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ยุทธพงษ์ ต้นแก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ว่าที่ร.ต.หญิง วิชญาดา ไชยพังยาง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3941
นาง พัชรินทร์ แก้วสาลี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นาย ณัฐวุฒิ มาเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธราดล จันทร์อ่ำ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน