ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาคำสามัคคี
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010040
PERCODE 6 หลัก750045
กระทรวง 10 หลัก1037750045
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคำสามัคคี
ชื่อ (อังกฤษ)Nacomsamakky
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาหมอม้า
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-9455117
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750045
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8807973
Longitude
104.4671668

KM.

ว่าที่ร.ต. วุฒิฐิชัย ตั้งเปี่ยมวรกุล
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3946
นาง ไพวรรณ จวงวิเศษ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สิทธิพงษ์ กาณวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นางสาว สุธาทิพญ์ สารโท
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน