ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
โพธิ์ศิลานาหว้า
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010050
PERCODE 6 หลัก750005
กระทรวง 10 หลัก1037750005
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)โพธิ์ศิลานาหว้า
ชื่อ (อังกฤษ)POSILANAWA
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโนนโพธิ์
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์901138301
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750005
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.86377505
Longitude
104.5842054

KM.

นาง ละอองดาว หยุดรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นางสาว เพชราพร บุญจั้ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ตีรณา รัตนศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว วารุณี ทานา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชนิดา พลประจักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นาง อุทัยวรรณ ภิญโญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง นิภาวรรณ บุญเมือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว สุชา จำปานนท์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิรารัตน์ เข็มแก้ว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว หทัยชนก สิงห์ทอง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน