ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
มิ่งมงคล
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010059
PERCODE 6 หลัก750026
กระทรวง 10 หลัก1037750026
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิ่งมงคล
ชื่อ (อังกฤษ)MINGMONGKOL
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลบุ่ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520114
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750026
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8851088
Longitude
104.6483733

KM.

นาย จิรศักดิ์ ยุติรักษ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว จันทร์จิรา คนรู้
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิทูล เหลาผา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว พัชราภรณ์ พันธ์ดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว ธนภรณ์ สุขไชย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิรัชยา ระหงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พรพิมล แพงจ่าย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พรพิมล สวัสดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว ภูสวรรค์ กลิ่นหวาน
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว ปภาธิติญา แสนศรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน