ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010063
PERCODE 6 หลัก750063
กระทรวง 10 หลัก1037750063
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ
ชื่อ (อังกฤษ)DONWAINONGTAKAILAOCHAROEN
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้านหมู่ 5 ตำบลบุ่ง
ตำบลบุ่ง
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์810694134
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750063
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.871418
Longitude
104.676096

KM.

นาย สมพรพนม ลาภรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นางสาว ศิริพร โกมลวัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นางสาว ณัฐธิดา อุ่นทวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว นันทนาภรณ์ ไชยวงศ์คต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว สุภาวดี ตาสว่าง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว จิราภรณ์ พันวงค์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาง นงเยาว์ ปทุมราษฎร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริพร ชัยภูมิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ทวีรัตน์ ภักดีชาติ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นาย ทศพร วันชูเพลิด
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน