ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
สร้างนกทาดอนหวาย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010071
PERCODE 6 หลัก750058
กระทรวง 10 หลัก1037750058
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สร้างนกทาดอนหวาย
ชื่อ (อังกฤษ)sangnoktadonwai
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลสร้างนกทา
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-5857344
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750058
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.81676354
Longitude
104.7599709

KM.

นาย รังสรรค์ พรหมจรรย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3928
นาง สุณิสา โคตรสมพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาง วนิดา กาทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุพิชฌาย์ จัยวัฒน์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นางสาว ลาวัลย์ วรรณพัฒ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2592
นางสาว นงเยาว์ วงษ์พานิช(แพงโคตร)
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน