ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010073
PERCODE 6 หลัก750075
กระทรวง 10 หลัก1037750075
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำมะโค้งหนองแฝก
ชื่อ (อังกฤษ)khammakongnongfaek
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านคำมะโค้ง
ตำบลสร้างนกทา
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์935825895
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750075
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8560311
Longitude
104.7474557

KM.

นาย วทัญญู ลุสมบัติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นาง ผุสดี มัฐผา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาย พิเดช ไพยะกาล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง สุภาพร ภูเพ็งใจ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว มาลีรัตน์ ลือนาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ลิมล บุญหาญ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน