ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโสกกระแต้
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010098
PERCODE 6 หลัก750110
กระทรวง 10 หลัก1037750110
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโสกกระแต้
ชื่อ (อังกฤษ)SOKKRATAE
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโคกก่ง
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45989769
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750110
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.03428559
Longitude
104.9181247

KM.

ว่าที่ร.ต. สุเมธี หาญจิต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
ว่าที่ร.ต. ชฏิล ชูฉัฎฐะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นางสาว ยิ่งฤดี บุตรโท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว นาตยา สวาศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย ทวีศักดิ์ หาโล๊ะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
นางสาว ศศิธร กลิ่นหอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ณัฐนันท์ สินชู
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว อัญชลี คำภามูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย มนตรี ราวิทย์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน