ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010105
PERCODE 6 หลัก750088
กระทรวง 10 หลัก1037750088
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1
ชื่อ (อังกฤษ)Nikhomchanumansongkroe 1
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน137
ตำบลชานุมาน
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-520008
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750088
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.22096628
Longitude
104.9727662

KM.

นาย ศักดิ์สิทธิ์ มาประสม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3941
นางสาว ชุติมา ยืนชีพ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว วราภรณ์ บัวเขียว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาย เกียรติศักดิ์ โคตะสิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2572
นาง มะลิ ชานนท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาง คมดาว สุไชยแสง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นางสาว วิจิตรา อัปกาญจน์
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุภาพร คงไชย
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน