ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองแมงดา
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010109
PERCODE 6 หลัก750100
กระทรวง 10 หลัก1037750100
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแมงดา
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลป่าก่อ
อำเภอชานุมาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750100
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.029733
Longitude
104.8628059

KM.

นาง อิงกมล บุญลือ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
ร.ต.อ. วัชรพงษ์ บุญเสริม
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อนุศาสน์ ปัญญาดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2586
นาง รุ่งลาวัลย์ กลิ่นหอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
ดาบตำรวจหญิง โสรยา พิศิลป์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ศิริวรวรรณ จันทะมาตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รุ่งนภา รุจิตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ทรงพร บรรจุทรัพย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัตติมาศ ผาดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
จ่าสิบตำรวจ อาทร ประสันติรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ธนวัฒน์ มัฐผา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
สิบตำรวจเอก กฤษฎา จุฑารมย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จินดาพร คำทวี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นาง ปัญจา แสนทวีสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อัครพล ราโช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาย กชกร เวียงคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชฎาวรรณ สอนบุตรดี
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาง รุ่งทิวา วันเพ็ญ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว วรรณธิภา สารธิมา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว ณัฐชยา โปร่งจิต
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน