ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านคำโพน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010112
PERCODE 6 หลัก750121
กระทรวง 10 หลัก1037750121
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านคำโพน
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Khamphon
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้านบ้านคำโพน
ตำบลคำโพน
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520091
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750121
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.96668412
Longitude
104.9566995

KM.

นาง วาสนา ต่อชาติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3970
นาย โชติชัย กิ่งแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย พลาย เสมอภาค
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นางสาว ชนากานต์ เสามั่น
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ชลลดา โคตโยธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชนนิกาญจน์ รัตนะ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นาย กิตติศักดิ์ อินทร์พวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ชวัลลักษณ์ พันธ์โบ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย วุฒิชัย​ จำปาหอม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2571
นาย ขวัญชัย บุษรากรณ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นาย บรรดาศักดิ์ มุทุจิตต์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว สุกัญญา ศรีอำพล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย กิตติศักดิ์ อินทร์พวง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กมลชนก ต่อชาติ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน