ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโค้งอร่าม
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010114
PERCODE 6 หลัก750120
กระทรวง 10 หลัก1037750120
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโค้งอร่าม
ชื่อ (อังกฤษ)KRONGARAM
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน116
ตำบลคำโพน
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์904107791
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750120
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.9267893
Longitude
104.9543395

KM.

นาย ไฉน ปริปุรณะ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กัณจณา พลเทพ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3925
นาง ไพรวัลย์ แสงก่ำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3925
นาง แพรวพรรณ บุญตาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อัมพวัน อินทร์หา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน