ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านสว่างใต้
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010143
PERCODE 6 หลัก750128
กระทรวง 10 หลัก1037750128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสว่างใต้
ชื่อ (อังกฤษ)BANSAWANGTAI
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลห้วย
อำเภอปทุมราชวงศา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520019
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750128
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.8403823
Longitude
104.937206

KM.

นาง กฤษณา เจริญวงศ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3935
นาย วิเนตร โพธิ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ขวัญฤดี ฉัตรวิไล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว วันทนา วะณานิชย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว สุพินดา สงวนสิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3926
นาง ปัญญา สิงหศิริ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3931
นาย ธรรมนูญ ล้อมทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว บัวรินทร์ หงษ์ทองแต่ง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาง ระวิวรรณ จันทนชาติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กรณิกา โพธิ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ปรัชญ์ทวิพร พันธ์วงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
นาย พิษณุ สัจธรรม
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นางสาว ประภาพร ศรีสถาน
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน