ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโพนเมือง
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010164
PERCODE 6 หลัก750165
กระทรวง 10 หลัก1037750165
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโพนเมือง
ชื่อ (อังกฤษ)PHONMUNG
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไม้กลอน
อำเภอพนา
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750165
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7379134
Longitude
104.805921

KM.

นาย ธวัชชัย ตั้งชูรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2579
นางสาว บัณฑิตา บัณฑิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุจิตรา สีหาบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย คำดี ทองห่อ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ดารณี บุญหาญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว ณัฎฐวรรณ อุทธา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2590
นางสาว รัชนียา ขันโท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิจฉรา ดารุนิกร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว ทิฆัมพร เสนเพ็ง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อนุชา พงษ์พันนา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นาย เจษฎากร ลาดบาศรี
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน