ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010173
PERCODE 6 หลัก750192
กระทรวง 10 หลัก1037750192
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเวียง (วรพจนานุสรณ์)
ชื่อ (อังกฤษ)bannaveang(worapochananusorn)
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาเวียง
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์983416183
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750192
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.01897766
Longitude
104.602721

KM.

นางสาว เรณู เข็มพันธ์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นาย สุนันท์ โมทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ศรศักดิ์ ไชยมงคล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุนิสา สายแดง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นางสาว พรเพชร เข็มพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นาง พรศิริ ​วงศ์จันทา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว จิราภรณ์ คุณสมบัติ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2601
นางสาว ฐิติมา ทอวิจิตร
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สใบทอง จำใบ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน