ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านห่องเตย
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010174
PERCODE 6 หลัก750193
กระทรวง 10 หลัก1037750193
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห่องเตย
ชื่อ (อังกฤษ)hongtey
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลนาเวียง
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์045-989862
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750193
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.01450076
Longitude
104.5620666

KM.

นาย รัฐศาสตร์ คุณสมบัติ
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
นางสาว นารีรัตน์ ยุติรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นางสาว นิยมพร ซ่อนสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประจวบ ประโยชน์โยทิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศิริญาภรณ์ สาสาย
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย ธนนท์รัฐ พรมเขียว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2621
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน