ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านโป่งหิน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010176
PERCODE 6 หลัก750178
กระทรวง 10 หลัก1037750178
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโป่งหิน
ชื่อ (อังกฤษ)
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโพนทอง
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750178
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.04504987
Longitude
104.7209931

KM.

ว่าที่ร้อยตรีหญิง สมปอง ศรีภิรมย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง สุรจิต โมทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นาย อนุวัฒน์ ชมัฒพงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง มาลินี ศรีวงษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3923
นาย นิพนธ์ อุทรักษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3936
นางสาว อินทิรา เหนี่ยวบุปผา
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เจนจิรา พรมรักษ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน