ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
ชุมชนไร่สีสุก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010180
PERCODE 6 หลัก750184
กระทรวง 10 หลัก1037750184
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนไร่สีสุก
ชื่อ (อังกฤษ)CHOMCHONRAISISUK
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลไร่สีสุก
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45552019
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750184
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.086625
Longitude
104.6226964

KM.

นาย ชวลิต มาลีรัตน์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นาง บรรจง ถิ่นขาม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3932
นาง รำไพภัทร สืบสิน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3934
นางสาว พรหมภรณ์ เผ่าพันธุ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3930
ว่าที่ร.ต. ธีระกุล บุญประสาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3937
นางสาว จิฬ นามศรีโคตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อนงค์ สาริพันธ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง พิมลรัตน์ บุตรมาศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นาย สาธิต ภูมีศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว ฐิตาภา ลุสมบัติ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3935
นาง สมจิต พิมพ์โพธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ศัลยา โทนุการ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2574
นาง นราพร บุญประสาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2581
นางสาว วราภรณ์ สารธิมา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาง จินตนา หินทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3975
นางสาว จุฑามาศ แก้วธรรมมา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว รัชนีกร ชัยนคร
ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2587
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน