ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านบก
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010182
PERCODE 6 หลัก750172
กระทรวง 10 หลัก1037750172
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านบก
ชื่อ (อังกฤษ)BANBOK
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านบก
ตำบลเสนางคนิคม
อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37290
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750172
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
16.0480298
Longitude
104.687361

KM.

นาย กฤตมนูญ ศรีโคตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3933
นางสาว รัตติกาล เต้าทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชกมล สายแดง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง อุทัย ศีลาสาร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นางสาว ธมลวรรณ จันทศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สิริพร แสนศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2595
นางสาว รจนา ยิ่งยงค์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2583
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน