ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านหนองแคน
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010194
PERCODE 6 หลัก750199
กระทรวง 10 หลัก1037750199
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแคน
ชื่อ (อังกฤษ)Nongkhan
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลคำพระ
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750199
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7518412
Longitude
104.5329026

KM.

นาย กิตติพัฒน์ 3340 จันทมานิตย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นาย รักประชา ธิศาเวช
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย เดช วงศ์ละคร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3934
นาย ไกรลาศ โยคนิตย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สิทธิศักดิ์ ชาววัง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3926
นางสาว ปนัดดา ชาววัง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2598
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน