ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านชาด
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010204
PERCODE 6 หลัก750196
กระทรวง 10 หลัก1037750196
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านชาด
ชื่อ (อังกฤษ)BANCHAD
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้านบ้านชาด
ตำบลเค็งใหญ่
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์45520026
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750196
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.7715569
Longitude
104.6001841

KM.

นาย เรืองทอง ไชยมาตร
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3924
นางสาว ศิริพร สุขไสย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เพียรมณี จำปาโท
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3927
นาง สุรีพร สาริบุตร
ตำแหน่งพนักงานราชการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กฤติยาภรณ์ ไชยมาตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัตนาภรณ์ ลาวัลย์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นิติ จันทร์จำปา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว จิราวรรณ พลธานี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นันธิชา พานุเรศ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย นันทวัฒน์ คำเลิศ
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน