ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านเหล่าขวาว
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010215
PERCODE 6 หลัก750216
กระทรวง 10 หลัก1037750216
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านเหล่าขวาว
ชื่อ (อังกฤษ)laowkhaow
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลโพนเมืองน้อย
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์643692844
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750216
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.67255038
Longitude
104.543556

KM.

นาง จารุวรรณ คูณแก้ว
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นางสาว ชลันดา พรดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2596
นางสาว เพชรสุดา บุตรยศ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว ญาณิศา งามวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง เยาวเรศ จันทสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2570
นาย เสนอ จันทสม
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาง ศศิธร ศรีจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย วิทยา หาฤกษ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย สุพินทร์ ศรีจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว สุทธิดา โสระเวช
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2597
นาย วรวิทย์ ชมภูกา
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2593
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน