ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
ประชารัฐวิทยา
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก37010218
PERCODE 6 หลัก750207
กระทรวง 10 หลัก1037750207
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประชารัฐวิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)PRACHARUTVITTAYA
หมู่ที่4-พ.ค.
ถนน
หมู่บ้าน-
ตำบลรัตนวารี
อำเภอหัวตะพาน
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37240
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์892855796
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750207
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.740974
Longitude
104.505524

KM.

นาง วิจิตรา พัฒนราช
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.3931
นาย สมชัย กาญจนีย์
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รุจิศสินี เวียงนนท์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย ประภาส นาสารีย์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว พันนิดา พิมสอน
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ภัทรวดี บุตรจันทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว ปฐมา แสนทวีสุข
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว น้ำผึ้ง ชินมาตร
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2594
นาย สุนทร วงษ์จันทร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน