ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านกุงชัย
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010237
PERCODE 6 หลัก750244
กระทรวง 10 หลัก1037750244
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุงชัย
ชื่อ (อังกฤษ)Bankungchai
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน106
ตำบลดงบัง
อำเภอลืออำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์833643093
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750244
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.67883957
Longitude
104.7455731

KM.

นาย ไพโรจน์ ใจดี
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพฤหัสบดีวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2575
นางสาว รำไพ สีเนตรหอย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว กัญญาณัฐ คณะคาย
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2599
นางสาว อภิชญา นิลเกษ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว นิตยา คุรุพันธุ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นาย ์ธีรวัฒน์ เรืองชาญ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง วนิดา ใจดี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2576
นางสาว อมรรัตน์ พระธานี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาย อำนาจ ต้นโพธิ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2565
นาง สุวารีย์ โกมลศรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว พิมพ์พิศา ยอดสิงห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว เมตตา หิรัญสิงห์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว อมรรัตน์ พระธานี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ปฏิบัติงาน
เกษียณอายุวันอาทิตย์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2589
นางสาว รุ่งอรุณ บุญเรือง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2588
นางสาว ศิริลักษณ์ เหมือนเผ่า
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน