ทะเบียนโรงเรียน สพป.อจ
บ้านกุดปลาดุก
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก37010001
PERCODE 6 หลัก750028
กระทรวง 10 หลัก1037750028
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านกุดปลาดุก
ชื่อ (อังกฤษ)Kudpladuk
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้านบ้านกุดปลาดุก
ตำบลกุดปลาดุก
อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์37000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์887272664
อีเมล์แอดเดรส[email protected]
เว็บไซต์https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1037750028
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
15.9669272
Longitude
104.5819832

10 KM.

นาย ชาญวิทย์ โหมดม่วง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2577
นางสาว มลฤดี ชาลาภคำ
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2591
นางสาว สุภรัตน์ หาญจิต
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการ
เกษียณอายุวันศุกร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2582
นางสาว อำนาจ สุยะทา
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
นาง อลิษา นุสหรี
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง กันยลักษมิ์ นวลอินทร์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2569
นาง หวานใจ สิงห์แก้ว
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันเสาร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2566
นาย ยุทธวัช แก้วเกิด
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันอังคารวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2585
นาง ถวลย์ คณะบุตร
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นาง ปีรวรรณ์ ตั้งตระกูล
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ชำนาญการพิเศษ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2567
นาย เสน่ห์ อรุณวงศ์
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ
เกษียณอายุ
นางสาว รัชนี ทาทอง
ตำแหน่งครู
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันพุธวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2580
นางสาว จุฑารัตน์ จันดาวงค์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
วิทยฐานะ/ระดับ ไม่มีวิทยฐานะ
เกษียณอายุวันจันทร์วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2584
รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน