สพป.อจ.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1473885
1%
175:1
อนุบาล 21,4721,3492,821
48%
26211:1
อนุบาล 31,5491,4232,972
51%
26611:1
ระดับปฐมวัย3,0682,8105,878
20%
54511:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,5631,6053,168
15%
27611:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,7071,6793,386
16%
27812:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,8161,7843,600
17%
27713:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,8701,7863,656
18%
28113:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,7421,7023,444
17%
28012:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,7581,6383,396
16%
27712:1
ระดับประถมศึกษา10,45610,19420,650
71%
1,66912:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1499409908
34%
5716:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2520390910
34%
5816:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3493389882
33%
5815:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,5121,1882,700
9%
17316:1
รวมทั้งสิ้น15,03614,19229,228
100%
2,38712:1