สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1639
2%
25:1
อนุบาล 27775152
41%
1411:1
อนุบาล 311693209
56%
1415:1
ระดับปฐมวัย199171370
18%
3012:1
ประถมศึกษาปีที่ 1119112231
14%
1515:1
ประถมศึกษาปีที่ 2128134262
16%
1517:1
ประถมศึกษาปีที่ 3138145283
17%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 4146153299
18%
1619:1
ประถมศึกษาปีที่ 5148139287
18%
1519:1
ประถมศึกษาปีที่ 6145124269
16%
1617:1
ระดับประถมศึกษา8248071,631
82%
9218:1
รวมทั้งสิ้น1,0239782,001
100%
12216:1