สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1527
4%
24:1
อนุบาล 2503080
48%
127:1
อนุบาล 3403878
47%
127:1
ระดับปฐมวัย9570165
19%
266:1
ประถมศึกษาปีที่ 1473986
13%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 2544599
15%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 36266128
19%
1211:1
ประถมศึกษาปีที่ 47745122
18%
1210:1
ประถมศึกษาปีที่ 57259131
19%
1211:1
ประถมศึกษาปีที่ 66051111
16%
129:1
ระดับประถมศึกษา372305677
78%
729:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1235
17%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2729
30%
19:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39716
53%
116:1
มัธยมศีกษาตอนต้น181230
3%
310:1
รวมทั้งสิ้น485387872
100%
1019:1