สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26256118
54%
167:1
อนุบาล 35348101
46%
166:1
ระดับปฐมวัย115104219
20%
327:1
ประถมศึกษาปีที่ 15867125
15%
168:1
ประถมศึกษาปีที่ 26770137
17%
169:1
ประถมศึกษาปีที่ 36677143
17%
169:1
ประถมศึกษาปีที่ 48466150
18%
169:1
ประถมศึกษาปีที่ 57256128
16%
168:1
ประถมศึกษาปีที่ 66967136
17%
178:1
ระดับประถมศึกษา416403819
73%
978:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1111425
30%
213:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151126
31%
213:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3191433
39%
311:1
มัธยมศีกษาตอนต้น453984
7%
712:1
รวมทั้งสิ้น5765461,122
100%
1368:1