สพป.อจ. โรงเรียนเปิดปฐมวัย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1383371
1%
155:1
อนุบาล 21,4251,3762,801
48%
26011:1
อนุบาล 31,5251,3872,912
50%
26211:1
ระดับปฐมวัย2,9882,7965,784
20%
53711:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,6201,4803,100
15%
27211:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,5701,6123,182
16%
26912:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,7251,6913,416
17%
27412:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,8241,7933,617
18%
27313:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,8901,8033,693
18%
27114:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,7391,7153,454
17%
27313:1
ระดับประถมศึกษา10,36810,09420,462
71%
1,63213:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1515356871
33%
5616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2469386855
33%
5715:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3498380878
34%
5616:1
มัธยมศีกษาตอนต้น1,4821,1222,604
9%
16915:1
รวมทั้งสิ้น14,83814,01228,850
100%
2,33812:1