สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1-11
0%
11:1
อนุบาล 2100100200
46%
1414:1
อนุบาล 3120118238
54%
1516:1
ระดับปฐมวัย220219439
16%
3015:1
ประถมศึกษาปีที่ 1168167335
15%
1720:1
ประถมศึกษาปีที่ 2186180366
16%
1722:1
ประถมศึกษาปีที่ 3191171362
16%
1721:1
ประถมศึกษาปีที่ 4186203389
18%
1723:1
ประถมศึกษาปีที่ 5188213401
18%
1724:1
ประถมศึกษาปีที่ 6166202368
17%
1722:1
ระดับประถมศึกษา1,0851,1362,221
81%
10222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1161834
34%
217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2281644
44%
222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 391221
21%
211:1
มัธยมศีกษาตอนต้น534699
4%
617:1
รวมทั้งสิ้น1,3581,4012,759
100%
13820:1