สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2523385
47%
137:1
อนุบาล 3484795
53%
128:1
ระดับปฐมวัย10080180
20%
257:1
ประถมศึกษาปีที่ 1524496
16%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 25050100
16%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 3485199
16%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 45548103
17%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 56652118
19%
1210:1
ประถมศึกษาปีที่ 6524799
16%
128:1
ระดับประถมศึกษา323292615
69%
729:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1211132
32%
311:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2181735
35%
312:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3181432
32%
311:1
มัธยมศีกษาตอนต้น574299
11%
911:1
รวมทั้งสิ้น480414894
100%
1068:1