สพป.อจ. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2513990
51%
128:1
อนุบาล 3493786
49%
127:1
ระดับปฐมวัย10076176
20%
247:1
ประถมศึกษาปีที่ 14456100
16%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 24767114
19%
1110:1
ประถมศึกษาปีที่ 34456100
16%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 45548103
17%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 56443107
17%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 6474390
15%
128:1
ระดับประถมศึกษา301313614
70%
719:1
มัธยมศึกษาปีที่ 117825
29%
213:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131023
27%
212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3162137
44%
219:1
มัธยมศีกษาตอนต้น463985
10%
614:1
รวมทั้งสิ้น447428875
100%
1019:1